خط تلفن ثابت و کانال

خط تلفن ثابت خانگی

✔یک شماره و خط تلفن ثابت شهری
✔پیش شماره ۹۱۰۱xxxx تمامی استانها
✔پیش شماره ۹۱۳۰xxxx استان خاص
صد هزارتومان اعتبار مکالمه هدیه
خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی

خط تلفن برنزی استانی

✔یک شماره و خط رند تلفن ثابت شهری
✔پیش شماره ۹۱۰۱xxxx تمامی استانها
✔پیش شماره ۹۱۳۰xxxx استان خاص
✔پیش شماره ۹۱۳1xxxx استان خاص
صد هزارتومان اعتبار مکالمه هدیه
خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی

خط تلفن طلایی 1

✔یک شماره و خط رند تلفن ثابت شهری
✔پیش شماره ۹۱۰۱xxxx تمامی استانها
✔پیش شماره ۹۱۳۰xxxx استان خاص
✔پیش شماره ۹۱۳1xxxx استان خاص
صد هزارتومان اعتبار مکالمه هدیه
خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی

خط تلفن نقره ای یک

✔یک شماره و خط رند تلفن ثابت شهری
✔پیش شماره ۹۱۰۱xxxx تمامی استانها
✔پیش شماره ۹۱۳۰xxxx استان خاص
✔پیش شماره ۹۱۳1xxxx استان خاص
صد هزارتومان اعتبار مکالمه هدیه
خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی

خط تلفن نقره ای 2

✔یک شماره و خط رند تلفن ثابت شهری
✔پیش شماره ۹۱۰۱xxxx تمامی استانها
✔پیش شماره ۹۱۳۰xxxx استان خاص
✔پیش شماره ۹۱۳1xxxx استان خاص
صد هزارتومان اعتبار مکالمه هدیه
خط تلفن به نام مشتری با مالکیت دایمی

6 کانال اضافه

3 ورودی و 3 خروجی همزمان

8 کانال اضافه

4 ورودی و 4خروجی همزمان

10 کانال اضافه

10تماس ورودی یا خروجی همزمان