خدمات گویندگی (ivr)

ضبط صدای تلفن گویا توسط گوینده خانم در استودیو

هر 30 ثانیه 200 هزار تومان
نمونه صدا بر روی خطوط
02191011111